گی گروپ باحال

سلاممن امیرم این داستان گی هست و واقعی اگه گی دوس ندارین نخونیناولین کون دادنم که توی ۱۷ سالگی بود رو نوشتم که به بچه محلمون بود و سه سال از خودم کوچیکتربعد اون ماجرا فک کنم دوبار دیگه بهش کون دادم اسمش احمد بود.یه روز توی کوچه منو دید گفت گفت جنده جونم خونمون خالیه میای گفتم باشه اولین بار بود میخاستم خونشون بهش کون بدم گفت یکی از دوستامم هست میخای بگم بیاد اونم گفتم بیاد چیکار گفت اونم تو کفته بکننت گفتم عجب به کسی نگفتی گفت نترس غریبه نیست دهنش قرصه گفتم کیه گفت رضاست دسگه همون دوستم که افغانیه وقتی فهمیدم کیو میگه دوس داشتم اونم تست کنم یه پسر سبزه بود سبزه چه عرض کنم سیاه اونم تقریبا هم سن احمد بود گفت بیشتر با رضا کون میکنیم دوتاییگفت باشه ساعت ۴ بیا در بزن ما خونه ایمساعت ۴ شد و رفتم خونشون درو باز کرد دیدم دوتایی نشستن منتظر من احمد که منو دید گفت جووونم کص من اومد:)شهوتی شده بودم عجبب نشستم پیششون احمد رونمو گرفت رو کرد به رضا گفت ببین چه چیزیه گفت تی شرتتو در بیار در اوردم خودشم شلوارمو کشید پایین کیرشو در اورد سرمو خم کرد روش گفت بخور چاقال من منم شروع کردم به خوردن کیرش رضا هم رفت پشتم از رو شورت کونمو گرفته بود فشار میداد با اون لهجه گفت جااان حشری شده بودم عجیب پاهامو کشید درازم کرد شورتمو در اورد تا زانو دست میکشید لای کونم اصلا نمیفهمیدم چیکار میکنم سرشو برد لای کونم لای کونمو لیس میزد احمدم سرمو فشار میداد رو کیرش و همش میگفت اخ جنده منیاحمدم سوراخمو زبون میزد چه حس عجیبی داشتم کیرم داشت میترکید بعد از یکی دو دیقه رضا گفت بسه بیا واسه منو بخور شلوار و شورتو کشید پایین یه کیر تقریبا ۱۲ سانتی سیاه و پشمالو داشت یه کمم کیرش کج بود سرمو گرفت گفت بخور رفتم سراغ کیر اون احمد گفت دلم نمیاد نخورده بکنمت منو سگی کرد و رفت پشتم شروع کرد لیسیدن کونم رونامو هر از گاهی هم خایمو از پشت میخورد کیرم تو بزرگترین حالتش بود دیوونه شده بودم پشمای رضا رو لیس میزدم:)احمد اومد روی زانو پشتم کیرشو گذاشت دم کونم فشار داد تا ته رفت از پهلوهام گرفته بود و تو کونم تلمبه میزد هر از گاهی هم نگه میداشت تف مینداخت لای کونم حس عجیبی بود یه کیر تو کونم یکی تو دهنم کیر رضا هم عین سنگ شده بود تو همین حال بودم که احمد گفت اخ جنده جونم جون کیرشو در اورد گذاشت رو کمرم و آبش اومد کیرشو لای کونم میکشید هنوز ارضا نشده بودم برام عجیب بود…رضا گفت حالا من میخام پارت کنم احمد رفت کنار اون اومد پشتم کیرشو فشار داد تو کونم سایزش باریک تر بود راحت رفت گفت اخخخخ چه جیگری هستی تواحمد نشسته بود کنارمونو کون دادنمو میدید رضا شروع کرد به تلمبه زدن فک کنم از کجی کیرش بود چن تا تلمبه زد ارضا شدم بازم بدون دست خوردن به کیرم احمد گفت جووون جنده اب کصش اومد اخخخ چه کصی داری میکنی رضا جرش بده اونم سرعتو برد بالا و آه کشید حشری بود میگفت میخوام همشو بریزم تو کونت جنده جان یه دفعه محکم چسبید بهم و کل اب کیرشو تو کونم خالی کردلذت عجیبی برده بودم اون روز دوش نداشتم تموم شه:)ولی بعد رضا با شورتم آب کیرا رو خشک کرد از روماخرشم گفت دمت گرم عجب کونی داری تواولین و اخرین کون دادن گروهیم بود ولی یکی از بهترین کون دادنای عمرم بودنوشته: امیر