دانلود فیلم

کیر خوری دختر حشری هندی

0 views
0%

سکس با زن داداش حشریم

سونیا یه زن سفید ،چاق،کون گنده،سینه هاش۸۰،هست
از وقتی فهمیدم که کوس و کون چیه عاشق کونش شدم ،اوف مخصوصا موقعی که جمع خودمونی میشد و راه میرفت دلم میخواست بگیرم کونشو گاز بگیرم
منم چون نزدیک ده سالم بود عروسمون شده بود به چشم یه بچه نگام میکرد و همیشه باهام خوب بود و تو درسام بهم کمکم میکرد،من ادم نرمالیم تو سکس بر عکس من داداشم ادم سرد مزاجی هست که اینو بعدا ها سونیا بهم گفت ،سرتون رو در نیارم موقعی که بیست و یک سالم بود و تازه از خدمت برگشته بودم ،مامانم برام یه جشن پایان خدمت گرفته بود و خواهرام و خاله ها و عمه و ….همه بودن اومدن برام کادو بدن و تبریک بگن یکی یکی بوسم کردن و تا نوبت سونیا شد منم مثل همیشه دست دراز کردم که دست بدم ولی سونیا یه کاری کرد که شاخ در اوردم اومدو منو بوسید درسته ازم چندین سال بزرگتر بود ولی بالاخره تا اون موقع این کارو با من نکرده بود ،منم از همشون تشکر میکردم ولی تو کونم عروسی بود ،اصلا تو خودم نبودم ،اونم کی سونیا اوف،با اون لبای سکسیش ،گذشت و مهمونی تموم شد ولی من از فکر سونیا نمیتونستم در بیام واقعیتش ،تو فکر بودم که خودمو بهش نزدیک کنم و تیری در تاریکی بندازم شاید گرفت ولی اصلا امیدوار نبودم ،خیلی وقت ها هم به یادش جق میزدم و کیر بیچاره رو پوستشو میکنم ،چند سال گذشت و من خودمو باهاش صمیمی میکردم و خودمانی تر ،یه بار داداشم برا یه کاری رفت عراق و قبل رفتنش بهم گفت که من تا یه هفته نیستم ،این یه هفته رو برو پیش سونیا و بچه که تنها نباشن منم قبول کردم ،و رفتم پیششون روز اول شبش شام و خوردیم و هر کی رفت تو اتاق خودش و منم تو حال دراز کشیدم رو مبل سه نفره و باز فکرای سکسی اومد سراغم دیدم نمیشه خودمو کنترل کنم بلند شدم برم حموم .رفتم و دوش اب رو باز کردم زیر دوش دراز کشیدم و کیرمو میمالیدم و چشامو بسته بودم و بیاد کون سونیا جق میزدم و میمالیدمش دقیق نمیدونم چند دقیقه طول کشید ،وقتی ابم اومد و اروم شدم اومدم لباس پوشیدم و رفتم سر جام ،تو فکر بودم که چیکار کنم چطوری میتونم مخش رو بزنم ،بالاخره خوابیدم ساعت نزدیکای ۴ صبح بود که بیدار شدم و دیگه نتونستم بخوابم و با گوشیم ور میرفتم که یهو دیدم در اتاق سونیا باز شد و اومد تو حال و رفت سرویس خواب الود بود بعد برگشت تو اتاقش یکم بعد بهم پیام دادا چرا بیداری ،دیگه جوابی نتونستم پیدا کنم و بگم یهو گفتم والله از دیروز کمر درد گرفتم بد جور ،اونم برگشت گفت معلوم بود از حموم رفتن شبت که اون همه طول کشید با یه شکلک خنده ،راستش خودمم تعجب کردم از این حرفش ولی به روی خودم نیاوردم و عادی برخورد کردم و گفتم نه واقعا دردم زیاده یکم حرف زدم و شب بخیر و بوس بوس فرستادیم برا هم و خوابیدم دو سه روز گذشت روز چهارم بود که بعد از ظهر حوصله کار نداشتم و اومدم خونه داداشم در و زدم و باز کرد رفتم تو وقتی که در راه پله رو باز کرد من شق کردم از دیدنش یه پیراهن پوشیده بود که تا خط سینه هاش توری بود و چسبون با یه دام تنگ و چسبون که خط شورتش معلوم بود با ارایش ،رفتم تو دیدم دخترش رفته با دختر مستاجر طبقه پایین بازی کنن نشستم رو مبل یه شربت البالو اورد خوردیم و من خودمو نتونستم کنترل کنم و دل زدم به دریا گفتم مرگ یه بار شیون یه بار هر چی میخوادبشه بهش گفتم خوشگل کردی خبری هست ،اونم خندید و گفت خوشگل بودم از اول ،شما چشتون ندیده و دری وری گفتن ،گذشت و شب باز به بهانه پماد ضد التهاب و کمرد درد پیام دادم سونیا پماد دارین گفت میخوای چیکار گفتم کمر درد دارم گفت میخوای ماساژت بدم من تو کونم عروسی شد گفتم نه زحمتت میشه

کیرم رفت لای پاش و میخورد به کوسش

گفت چه زحمتی خوب درد داری گفتم کجا چطوری گفت بچه خوابه به اتاق منم که میخواد بیاد در میزنه و بدون اجازه وارد نمیشه بیا تو اتاق خواب ،تو حال شاید بیدار بشه ببینه و بد میشه منم گفتم ببینه مگه میخواییم چیکار کنیم ،دیدم حرصش در اومد گفت تو چرا نمیفهمی بلند شو بیا اتاق خواب ،رفتم تو یه چراغ خواب رنگی روشن بود با لباس خواب معمولی دراز ،تعجب کردم اصلا تا حالا این مدلی ندیده بودمش خیلی سکسی بود داشتم فقط نگاه میکردم که یهو بازوم رو گرفت گفت چیه برو بخر ننت بپوشه مثل ندید بدید ها نگا نکنی منم خندم گرفت و چاپلوسیم گل گرفت گفتم اخه ننم به این خوشگلی نیست ،گفت عع نمک ،منم دراز کشیدم زمین گفت اونجا نه بیا رو تخت گفتم اجازه هست گفت بیا لوس نشو دراز کشیدم رو تخت تختش یه عطر و ادکلن خاصی میداد که ادم شق میکردم ،گفت خوب پیرهنتو در بیار گفتم اخه بده ،واقعیتش اولین بار بود که جلوش لخت میشدم گفتم خوب از رو لباس بده اذیت نشی گفت نترس دستکس پلاستیکی دستم مستقیم دستم بهت نمیخوره منم در اوردم و اون یه روغن بود زد و شرو کرد بهماساژ از شونه هام شرو کرد تا بالای کونم یه سه چهار دقیقه نگذشته بود که دستکس پاره شد انگشتش خورد بهم ،دید فایده نداره گذاشت کنار با دست ماساژ داد منم یهو گفتم اروم اوففف
تو همین حین یهو گفت جووون،منم تو کونم عروسی شد گفتم امشب حتما یه چیزی میشه اروم ادامه داد هر از گاهی ناله میکردم اروم اونم جواب میداد ،دستاشو اورد پهلو هام که من گفتم اه که یهو سرشو اورد نزدیک گوشم گفت جوون چته ،گفتم ادامه بده گفت شلوارتو در بیار گفتم اخه گفت اخه نداره زود باش ،منم شق کرده بودم نتونستم بلند شم دراز کش در اوردم اونم از ساق پاهام شروع کرد ماساژ منم دروغ نگم تا سر حد ارضا شدن رفته بودم دیگه اروم فقط ناله میکردم که یهو دیدم یه چیز گرم نشست رو کونم ،شاخ در اوردم خانوم با کوس و کونش نشست رو کونم نگو زیرش شورت نداشت شونه هامو گرفت اروم دراز کشید رو من گفتم اوف در جواب گف جوون ،در گوشم گفت راجبم فکر بد نکن من تو فشارم که من شاخ در اوردم ،یهو خواستم برگردم که گفت برنگرد گوش کن حرفامو و شرو کرد گریه کردن که من دیگه تحملش و نکردم و برگشتم و اونم بقلم دراز کشیده بود و سرشو گذاشتم رو شونم گریه میکرد گفتم خوب چیه چی شده گفت واقعیتش داداشت یه ساله مشکل جنسی داره و با من رابطه نداره هر چی دوا دکتر هم میریم جواب نمیده و منم وقتی حوسی میشم میرم و بقلش میکنم بدون هیچ دخولی ،من شروع کردم به بوس کردنش و موهاشو ناز کردمو ،اشکاشو پاک میکردم و دل داری میدادم نگران نباش خوب میشه و فلان دیدم نخیر قضیه جدی تر از این حرفاست و دکترا کلا ناامید شدن برا همین گفتم من باهاتم عزیزم و فلان ،
گردنشو دست مکشیدم ،موهاشو ،یهو دیدم دستم رو سینه هاشه و اروم میمالیدم ،گفت به خاطر این اومدم سمت تو که میدونم از خودمی و عابروم تو خطر نیست منم گفتم همیشه باهاتم تو هر چی بگی باهاتم ،و یهو لبمو گذاشتم رو لبش و دست انداختم سینه اش لباشو یکی یکی میمکیدم ،هر از گاهی دوتاشو باهم میمکیدم سرخ شده بود از شدت شهوت من صورتم داغیش رو خودم حس میکردم ،لباس خوابش رو در اوردم دیدم هیچی نیست زیرش لخت لخت ،خودمم شرتم و در اوردم مثل دو تا مار پیچیدیم به هم شرو کردم به خوردنش لاله گوشش رو میمکسیدم و اون ناله میکرد و اروم تو گوشم میگفت رامین ،رامین ،رفتم سراغ سینه هاش لامصب انکار پنبه بودن اونقدر خوردم که نوک سینه هاش باد کرده بود ،پهلو هاشو لب میزدم و با دستم سینه اش رو

برم بکنم اون کون چاقش رو

میمالیدم رفتم رو نافش لب زدم و لیس میزدم سرمو فشار داد پایین متوجه شدم که چی میخواد رفتم رو کوسش که بخورم پاهشو دور سرم قفل کرد اونقدر خوردم که که اب کوسش دیگه داشت حالمو بد میکرد که دیدم لرزید و شل شد دیگه نا نداشت و منو کشوند رو خودش دراز کشیدم روش کیرم رفت لای پاش و میخورد به کوسش و بقل کردم و کمرمو کونمو میمالید و تشکر میکرد بعد چند دقیقه که حالش نرمال شد پاشو باز کرد و گفت بزن منم کیرمو اروم فشار دادم تو کوشس که یهو یه اه دراز کشید و من خم شدم لباشو مکیدم که یهو دستمو گرفت گذاشت رو سینه هاش منم مالیدم اونقدر تلمبه زدم که داشت ابم میومد که گفتم برگرد مدل داگی اونم قنبل کرد حالا بعد چند سال حسرت کونی که میمردم براش جلوم بود از کوسش لیس میزدم تا سوراخ کونش اونم اخ و اوفش در اومده بود یکم یعد دیگه فقط دور سوراخ کونش رو لیس میزدم که گفت رامین مردم بکن تو کوسم ولی من تو فکر کونش بودم که کردم تو کوست کیرمو و تلمبه میزدم و انگشتمو خیس کردم و فشار دادم تو کونش که اونم اه کشید منم انگشتمو عقب جلو میکردم خم شدم و در گوشش گفتم اجاره میدی از اینجام بکنم گفت بار اولمه ،گفتم شاید ناز میکنه مگه میشه ادم تو زندگیش از کون نداده باشه ، یکم خیس کردم کیرمو با اب دهنامون و اروم گذاشتم در کونش و فشار دادم دیدم نمیره،میمالیدم به سوراخش فقط یه ذره فشار دادم که سرش که رفت گریه اش گرفت گفت در بیار مردم منم گفتم تحمل کن نبض کونش رو رو کیرم حس میکرد
التماس میکرد میگفت در بیار ولی من احمق فک میکردم داره ادا در میاره سر کیرمو عقب و جلو میکردم دیگه داشت ابم میومد که فشار دام یکم بیشتر فشار دادم و دراز کشیدم روش که سونیا گفت اوفففف رامین سوختم خره ابمو ریختم تو کونش و توان بلند شدن از روش رو نداشتم اونم گریه میکرد منم بوسش میکردم و گفتم تموم شد جونم بعد چند لحظه بلند شدم دیدم بیچاره راست میگفت کونش یکم خونی رفتیم دوش گرفتیم و خوابیدیم
از اون موقع تا حالا رابطه ما شروع شده خیلی هم راضی هستیم
اوایل عذاب وجدان داشتم ولی بعدا خوشحال بودم که باعث شدم زنداداشم جنده نشه ،امشبم قرار برم بکنم اون کون چاقش رو قربونش برم

داداش حشری, کیر,داداشی
کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر

کوس بدم ,آب کیر
برده جنسی ,آنال

تینیجر ,سکس خانوادگی
سکس خشن ,برده جنسی

سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر
کوس آب کیری

کیر بخور ,کلفت
کوس کره ای ,تست

دو کیر ,سوراخ گشاد
کیر سیاه ,کوس پاره

زن جنده ,کوس پولی
کوس نمای نزدیک

تخم بخور ,آنال
جنده شهوتی ,حشر بالا

کیر خور ,سوراخ کون

From:
Date: دسامبر 30, 2019

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *