دانلود فیلم

کوس پارتی ایرانی ۴

0 views
0%

كمی به كیرم ور رفت

لبام رو روی لباش گذاشتم و سرشو گرفتم تو دستام و یك بوسه طولانی و با حال ازش گرفتم و گفتم : خوب حال می دم ، نمی ارزه

خندید و گفت : هنوز كه معلوم نیست چكاره ای ، ولی اگه خوب حال بدی

جا رو مهمون منی

گفتم : مگه تو پول جا هم می گیری ؟

لبخندی زد و گفت : خودتو زدی به خریت ، یا تو باغ نیستی پنج چوب فقط واسه جا می گیرم الاغ جون

گفتم :‌ جهنم ، ضبط تو مجانی تعمییر می كنم ، كالا با كالا معامله می كنیم

قبوله ؟

لبخندی زد و گفت : حالا یك تكونی به خودت بده ببینم ، چه غلطی می كنی

من بلند شدم و لخت شدم و فقط شورتم رو گذاشتم تنم باشه

به او كه لم داده بود رو مبل و پاهاشو گذاشته بود روی میز و سیگاری آتش می كرد و گفتم : اینجا خاطر جمعه ، یهو كسی نیاد

پاشو بلند كرد و با انگشت پاش كمی به كیرم ور رفت و گفت : نترس خره اگه امن نبود تو اینجا چه غلطی می كردی ؟

من دوست دارم بشورمت

لبخندی زدم و گفتم : پاشو با هم بریم حموم

اخمی كرد و گفت : كثافت خودتی ، بی شعور من تازه حمام بودم . هنوز تنم بو حموم می ده

عجب زبون كیری داشت ، كاملا لات و الواتی صحبت می كرد

گفتم : چرا بهت بر می خوره ، من دوست دارم بشورمت حال می كنم بدن زن ها رو لیف كنم

خندید و گفت : ولش كن وقت رو تلف نكن

دستشو گرفتم و با خنده گفتم : زود می شورمت ، پاشو دیگه خوشگل ضد حال نزن

بلند شد و به سمت حمام رفت و من هم دنبالش رفتم . تو حمام مشغول لخت شدن شد و من هم كمكش كردم

بدنش مو دار بود ولی خوب نه زیاد . موهای كسش رو تازه تیغ انداخته بود

سینه هاش كمی آویزون بود ولی در كل بدن با حالی داشت ، فقط صورتش خیلی با حال نبود . اون هم جهنم كس و كونش مهم بود كه خدایش بد نبود و این رو از كیر خوشگل پسندم كه شق شده بود ، می شد فهمید

بردمش زیر دوش . وقتی داشت آب گرم و سرد رو میزون می كرد شورتم رو در آوردم و رفتم طرفش و دستم رو بردم لای پاش و كسش رو گرفتم تو مشتم و كمی فشارش دادم و انگشتم رو كردم تو كسش

منو كنار زد و با خنده گفت : هول نزن بابا ، مگه نمی خواستی منو بشوری

بعد رفت زیر دوش و شروع كرد به شونه كردن موهاش . لیف رو برنداشتم

بكن تو كسم

ترجیح دادم با دست بشورمش صابون رو برداشتم و و به دستام مالیدم و سپس مشغول كفی كردن بدنش شدم . موقع كفی كردن سینه هاش كمی اونها رو مالش دادم . كیر مو گرفت تو مشتش و مشتش رو مرتب رو كیرم بالا پایین می داد و برام جلق می زد

منو گرفت تو بغلش و گفت : پاهام بی حس شد ، بكن تو كسم

لبخندی زدم و گفتم : هول نزن بد بخت یك خورده صبر كن

بعد از شستن بدنش دو بار كسش و سوراخ كونش رو شستم و بعد زیر دوش كمی دیگه مالوندمش و از حمام آمدیم بیرون

گفتم : كجا دراز بكشیم ، اتاق خواب كجاست

به طرف كمد دیواری رفت و یك دوشك پهن كرد كف اتاق و دو تا متكی پرت كرد روش و با خنده دراز كشید رو دوشك

دراز كشیدم روش و لبامو گزاشتم رو لباش و یك دستم رو گذاشتم رو سینه هاش و مشغول مالیدن و نوازش اونها شدم و دست دیگرم رو گذاشتم رو كس داغش و كمی كه كسش رو مالیدم دو تا انگشتم رو كردم تو كسش و در همون حال لبامو رو گوش هاش و صورتش و بعد گردنش حركت دادم و می بوسیدم . سینه هاشو به نوبت تو دهانم كردم و با زبونم سر سینه هاشو تحریك می كردم

From:
Date: سپتامبر 6, 2019

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *