دانلود فیلم

میخواستم به رییسم کس بدم ۳

0 views
0%

از تماس کیرش با کسم لذت میبرم

میکردم دستمو گزاشتم رو باسنش گفتم تند تر بزن دارم گرم میشم اونم تندترش کرد دوست داشتم بشینم رو زانوم قنبل کنم ولی دست من نبود کمی که گذشت احساس کردم که خودشم راغب به این کاره اروم با دست زدمش عقب پاهامو تو شکمم جمع کردم کونم قنبل شد با دست سینمو کشیدم با تا مدل سگی بشه کیوان هم دستشو انداخت دور رونم تا خودشوبکشه سمتم منم سرمو کشیدم بالا که شروع کرد به تلمبه زدن گرمای کیرشو که هی میرفت و برمیگشتو حس میکردم واز همین داغ تر میشدم که دستاشو گذاشت روی کپلم تند تند تلمبه میزد منم داشتم میرفتم تو حالت خلصه چشمامو بسته بودم داشتم از تماس کیرش با کسم لذت میبرم که ضربان های عصبی داخل کسم بالا و پایین میرفت گه گاهی اه اه میکردیم سکس عرفانی شده بود مدت زیادی تو این حالت بودیم که من دیگر نتوانستم مقاومت کنم بدنم شل شد و بعد کل ماهیچه هام منقبض شدن شیره ای از کسم ازاد شد کمتر کیرشو احساس میکردم بد جوری خیس شدم دیگه داشتم اذیت میشدم که هی خودمو میکشیدم جلو تا فرار کنم که کیوان متوجه شد و گفت دردت میاد گفتم اره میخواهی از کون بکنی رحمم خسته شده اونم از خدا خواسته گفت اگه اشکالی نداشته باشه برات خم شدم کنار تخت کرم وازلینو از تو کیفم در اوردم برگشتم تو تخت کیرش مثل لخته خون شده بود کاندومو کشیدم بیرون چندتا محکم و تند با دهن ساک زدم دهنم مزه لیمو به خودش گرفت گفتم اشکالی نداره من برم اب بخورم بیام کمی هم بیحسی اسپری تو دهنم مونده بود که طعم دهنمو تلخ کرده بود بلند شدم رفتم سر یخچال دیدم اب نیست ولی شیر بود با شیشه اش سر کشیدم و برگشتم به تخت کیوان داشت کیرشو میمالید که نخوابه منم دوباره بادهن چندتایی براش ساک زدم و کرمو مالیدم به همه جای کیرش و کمی هم با دستم مالیدم روی سوراخم و اروم انگشتمو کردم تو کونم و با وازلین چربش کردم تا اماده بشه که سریع خودشو ول کرد کونمو کردم به سمت کیوان و دستم رو گذاشتم کنار سوراخم تا خودم بکنم توش کیوان هم کمی جابجا شد و اومد رو زانوهاش کیره چربشو اروم مالید دور کونم منم با دست گرفتمش اروم خودمو کشیدم سمتش تا با زور بدنم بره تو سوراخم کمی که رفت دردم گرفت

دستش کرد توی سوراخ کونم

واستادم تا دردش اروم بشه بعد بیشتر کردم کونم که باز شد همشو گذاشتم بکنه تو دیگه مثل قدیم درد نداشت کیر کیوان هم قلمی بود زیاد فشار نمیاورد کیوان هم که دید که کیرش بدون هیچ مزاحمتی رفت شروع کرد به تلمبه زدن منم انگشتمو خیس کردم و از زیر کسمو مالیدم وقتی از کون میدم خیلی سریع تحریک میشم دو تا لذت با هم قاطی میشن کیوان هم داشت کم کم ریتمشو تند میکرد که ارضا بشه منم بد جوری دادو بیداد راه انداخته بودم هی ایو ای میکردم که عارف از حموم اومد بیرون ببینه چی شد که من اشاره کردم بهش که بیاد جلو اونم نگاهی به کیوان کردو اومد جلوم ایستاد کیرشو با دست گرفتم کردم تو دهنم چنتا مک زدم که دیدم داره راست میشه شروع کردم به ساک زدن براش که ارومترم میکرد مثل صدا خفه کن بود برام کیوان هم تا عارف رو دید انگار ابش برگشت و اروم تر ضربه میزد من هم داشتم محکمو تند ساک میزدم که کیر 22 سانتی عارف هم بلند شد منم که دیدم اینجوری شده با یک خیز کیر کیوانو از تو کسم بیرون کشیدم با اشاره به عارف گفتم بخواب اونم خوابید منم نشستم رو کیرش تا رفت تو کسم اونوقت خم شدم تا کیوان هم کیرشو بکنه تو کونم کیوان هم اومد جلویک خورده کیرشو با دستش مالید اروم کرد توی سوراخ کونم از درد ضعف کردم ولی انگار داشت از درد ارضا میشدم کیوان از بالا شروع کرد به تلمبه زدن عارف هم با قوس دادن به بدنش از زیر داشت تلمبه میزد منم بین دو تنه گوشتی ناله میکردم ولی لذت زیادی هم میبردم یاد ارمان افتادم که زنشو داشتن چجوری میکردن یک لحظه منقلب شدم ولی بی توجهی کردم کیوان دیگه داشت ابش میومد که کیرشو کشید بیرون با دست ابشو اورد ریخت رو زمین ولی من هنوز عارفو داشتم بد جوری حشری شده بودم برگشتم عارف هم بلند شد گوسفندی کسمو پاره کرد خیلی محکم تلمبه میزد انگار که سکس منو کیوانو دیده بود قیرتی شده بود محکم به کونم ضربه میزد که صداش میپیچید ولی من حس نمیکردم ولی از صداش میفهمیدم که محکم میزنه من دوباره ارضا شده بودم فکرکنم واسه هشتمین بار میشد که کم کم سرم سیاهی رفت بی حال شدم عارف گفت نمیتونی؟ با سر اشاره کردم چرا بکن دیگه نفهمیدم کی عارف ارضا شد فقط میفهمیدم که دیگه تموم شده بود .من هم مثل یک تکیه گوشت لخت افتاده بودم عارف اومد بالای سرم گفت هستی من کیوانوبرسونمش بر میگردم با سر اشاره کردم که باشه برو اونا هم خدا حافظی کردنو رفتن که منم خوابم برد که یک دفعه دیدم عارف بالای سرمه تکونم داد گفت بیدار نمیشی گفتم چرا بلند شدم دیدم ساعت ده و نیمه برق از چشام پرید الان دوساعتی بود که ارمان اومده بود و من نبودم سریع بلند شدم لباسامو پوشیدم کس و کونمو حس نمیکردم تازه یادم اومد که شلوار نپوشیدم با شورتو چکمه اومده بودم ترس تمام وجودمو پر کرده بود به ارمان چی میگفتم این چه قیافه ایه زیر چشمامد دیدم که کبود شده بود عارف هم یک پاکت کلفت داد بهم گفت از جون داری مایه میزاری

کونمو میزاشتم رو میز

مواظب خودت باش گفتم باشه سریع اومدم پایین تا عارف بیاد بریم حرکت کردیمو ساعتمو نگاه کردم دیدم هیچ مغازهای باز نیست تا یک شلوار بخرم اخرش دلو زدم به دریا گفتم هر چی میخواد بشه بشه رفتم خونه که دیدم ارمان جلوی تلوزیون نشسته تا اومدم تو سلام کردم ولی جواب نداد گفت کجا بودی منم که پالتومو در نمیاوردم گفتم بیرون بودم رفتم سمت اطاق که لباسمو سریع عوض کنم تا ارمان نبینه همینکه پالتومودر اوردم دیدم جلو در ایستاده منو با یک شورت سفیدک زده بدون شلوار داره نگاه میکنه دنیا رو سرم خراب شد تازه فهمیدم که تمام این خیانت ها ارزششو نداشت ولی دیگه ابروم رفته بود ارمان هم هیچی نگفتو یک اهی کشید و رفت تو حال خوابید صبح که از خواب بیدار شدیم امان گفت میخواهی چیکار کنی؟ من گفتم چی رو ؟ گفت این زندگی رو که منم بغضم ترکیدو گفتم که تا حالا با تو ارضا نشدم منم ادمم حس دارم و کلی حرف که تا اون لحظه نگفته بودم ارمان هم گفت برو چند روزی خونه پدرت من فکراموبکنم بهت خبرمیدم ولی الان نمیتونیم با هم زیر یک سقف زندگی کنیم و رفت سر کارش منم وسایلمو برداشتو و رفتم خونه مادرم سه ماهی گذشت که طلاق گرفتیم بعد از طلاق من با پولایی که جمع کرده بودم و مقداری که ارمان بابت دو سال زندگیمون بهم داد رفتم یک اپارتمان کوچیک رهن کردم بعد از چند وقت یک روز زنگ زدم به کیوان که ایا هنوز اون کارو داره واسم یا نه اونم گفت همیشه یک جا واسم هست بیا منم رفتم شرکتش منو وقتی دید اولش نشناخت دیگه اون ادم سابق نبودم خیلی گریه کرده بودم حرف شنیدم سختی کشیدم گفت چرا اینجوری شدی منم گفتم مریض بودم فرم داد و گفت اینا رو پر کن منم پر کردم وقتی فرم رودید گفت تولیسانس داری اون کارو میکردی گفتم به خاطر پول نبود واسه دلم این کارا رو میکردم خلاصه استخدام شدم و از فرداش رفتم سر کار تو هفته هم یک روز میموندم تا همه برن کونمو میزاشتم رو میزه کیوان در اختیارش تا کارمو داشته باشم کم کم همه همکارام فهمیدن. شده بودم دستمالیشون هر کی رد میشد یک جوری دستی بهم میزد چشمک میزدن متلک بارم میکردن.

From:
Date: سپتامبر 6, 2019

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *