دانلود فیلم

میخواستم به رییسم کس بدم ۲

0 views
0%

کیرشو از کسم در اوردم

پاهاش گرفت محکم به کیرش فشار داد سختی کیرشو کاملا میشناختم که دستشو برد تو چاک کونم شروع کرد به مالیدن منم کم کم داغ شدم مثل یک کبوتر تو اغشش گیر کردم که لپ کونمو محکم گرفت تو دستاش به سمت خودش کشید گفت اه لامثب چی هم هست خود بهشت که میگن همینه و بلند شد قنبلم کرد محکم شورتمو کشید پایین ولی در نیاورد و شروع کرد به لیس زدنو مک زدن کونم خیلی تحریک شدم از مک زدن باسنم کبودی درست نمیشد منم گذاشتم خوب مک بزنه که یک دفعه سرشو برد پایین بالای رونمو خورد که اه از نهادم بلند شد کسم حسابی خیس شد ه بود نالهای کشیدم روتخت دمر دراز کشیدم که بقیه شورتم روهم در اورد بلند شد شورت خودشم رو در اورد رفت نشست و به تاج تخت تکیه داد منم خودمو جمع جور کردم کیرشو با دستم گرفتم که بازور جامیشد روکردم تو دهنم مزه خوبی میداد کمی هم عرفان ترشح کرده بود ولی بد مزه نبود از این کار خوشم میومد دستمو بردم لای پام کسمو گرفتم محکم مالیدم که دستم خیس شد همین طور هم مرتب ساک میزدم دیگه داشتم دیونه میشدم که کیرشو رها کردم و سریع نشستم روپاهاش با دستم کیرشو گرفتم کردم تو کسم و تا نصفشو کردم تو کسم از داخل کسم اتیش گرفتم و اروم تا ته کردم تو جوری که لپای کونم چسبید رو رونش تمام وزنمو انداختم رو کیرش تا جایی که میتونست رفت تو کسم کمی اروم گرفتم تازه دردشو احساس کردم که دستمو انداختم دور گردنش سینه هاموچسبوندم بهش که فهمیدم نوک سینه ام مثل سنگ سفت شده بود از روی کیرش بلند شدم خودمو کشیدم بالا تانوک سینه هام بیاد تو دهنش عارف هم محکم شروع کرد به مک زدنش که از ضعف شونه هامو کشیدم عقب اونم خم شد سینه هامو دنبال کرد منم به ارومی دوباره نشستم رو کیرش که تا ته بره توکسم که دیدم عارف سرشو خم کرد و سینمو ول نمیکرد منم که نشستم دوباره اتیش گرفتم بلند شدم دیگه کیرشو تا ته نمیکردم تا نصفه بیشتر میکردمو در میاوردم نفسام داشت به شماره میفتاد که دوباره از نوک سینه احساس ضعف کردم به عارف گفتم گازشون بگیر گازشون بگیر بعد محکم بافشار بدنم نوک سینه هامو کردم تو دهنش که اروم شروع کرد به گاز کرفتن منهم همش هوفففف هوووف میکردم دیگه داشتم بیهوش میشدم جون نداشتم بالا پایین برم کیرشو از کسم در اوردم مثل مرده رو پشت افتادم عارف که یک هو دید من نیستم بلند شد اومد روم سرشو خو کرد به سمت کسم با دقت کیرشو با دست هل داد تو کسم چنتا تلمبه اروم زد بعد تندترش کرد من که دیگه از حال رفتم

کسمو با اب سرد شستم

حال رفتم کیرش خیلی کلفت بود حتی نمیتونستم گردنمو نگه دارم لش شده بودم عارف هم تند تند تلنبه میزد که یکهوکیرشو در اورد تف زد دوباره کرد تو کسم که دوباره داغ شدم اونم داغ شده بود دیگه ریتمش منظم نبود منم شروع کردم به لرزیدن داشتم ارضا میشدم که عرفان هم یم مکسی کردو خودشو لش کرد انداخت روم که منم کامل ارضا شدم دیگه دوست نداشتم تلمبه بزنه چون ارضا شده بود با دست باسنشو گرفتم که تکون نخوره اونم مقاومت نکرد و اروم گرفت کل خستگی کل عمرم در اومد خوشحال بودم چون کیوان هم هنوز مونده بود کاش که یکی دیگه هم بود خیلی انرژی داشتم خیلی وقت بود که اینجوری حال نکرده بودم عرفان از روم بلند شد خودشو به سمت دیگه لش کرد کارش دیگه تموم شده بود منم سرحال پا شدم سریع رفتم حمام دوش گرفتم تنمو شستم ولی سرمو نشستم چون خیلی طول میکشید تا درست بشه بعد کسمو با اب سرد شستم تا به حالت اولش برگرده حوله رو از بالای سینه هام دورم پیچیدم پاهمو خشک کردم اومدم بیرون رفتم جلوی اینه ماتیکمو تمدید کردم لبامو به هم فشار دادمو رفتم یک اهنگ تکنو گذاشتم شروع کردم به حالت مسخره بازی بالا و پایین پریدن نا سلامتی میخواستم به رییسم کس بدم که کیوان در زد و اومد تو .عارف که هنوز کاندومش با اب از کیرش اویزون بود بلند شد خودشو تمیز کرد و به کیوان گفت خدا به دادت برسه امروز خیلی وحشیه منو ببین حساب کارت دستت بیاد و رفت تو حموم تو وان دراز بکشه منم رفتم دره حموم رو بستم با حالت خیلی شیطونی و لوس گفتم خوب حالا نوبت کیه کیوان با یک ترس زیرکانه وموزیانه گفت خانوم اجازه نوبت منه گفتم برو لباستو در بیار دراز بکش اونم اروم اومد سمت تخت و پشت به من لباساشو در اورد ولی شورتشو با جوراباش در نیاورد رفت رو تخت به سمت من به تاج تخت تکیه داد منم اروم یک دور زدم رفتم به سمت دیوار و یک دفعه چرخیدم بسمتش اروم اروم قدم برداشتم و یواش حوله رو در حینه اینک میومدم بازکردمو

حینه اینک میومدم بازکردمو حوله رو انداختم زمین بعد یک دور کامل زدم تا باسنمو هم ببینه ولی زیاد نتونست سینه هام مثل بلور نور اطاق رو تو چشما ش منعکس میکرد خودشو کمی کشید عقب منم با زانو خزیدم توتختو و گفتم چی دوست داری رو باشی یا زیرگفت رو دوست دارم منم با خودمگفتم چی ادم فهمیده ایه میدونه من خسته ام گفتم باشه هر جور دوست داری الان نوبت شماست گفت میخوریش گفتم حتما اگه تو بخواهی گفت خب شروع کن منم خم شدم رو کیرش که خوابیده بود اصلا سفت نبود خیلی هم کوچیک شده بود اروم با دوتا انگشتم کیرشو گرفتم کردم تو دهنم شروع کردم به مک زدن تا سفت تر بشه نمیشد ساک زدش که دور دهنم سر شد فهمیدم که اسپری تاخیری زده گفتم اسپری زدی کیوان هم گفت اره ولی زود شستم منم گفتم اشکالی نداره بعد ادامه دادم به مک زدن که کم کم نعوض پیدا کرد بلند تر شد کیرش کلفت نبود ولی هم خوشگل بود هم بلند من شخصا از این شکلی خیلی خوشم میومد میزان تماسشون زیاده گیر هم نمیکه .کمی تندتر مک زدم تا اینکه کمی سفت شد منم شروع کردم به لیسیدن زیر کیرش و ساک زدن فکم دیگه داشت میوفتاد که کاملا سفت شد کاندمو کشیدم رو کیرش گفتم قنبل کنم یا به پشت بخوابم گفت نه دمر بخواب گفتم از کون میخواهی بکنی؟ گفت که نه از پشت کست میکنم منم دمر خوابیدم پاهامو باز کردم که با دست پاهامو جمع کرد اروم کیرشو کرد تو کسم خیلی حال داد وزنشو انداخت روم طوری که شکمش رو رو باسنم حس میکردم و از مالیدنش خوشم میومد خودم هم با چرخوندن کمرم کمک میکردم به بیشتر شدنش چندتا تلمبه که زدشروع کرد به اروم مالیدن کیرش به یک گوشه کسم که هی محکمتر میمالوندش کسم دوباره داغ شد یک جوری شده بودش انگار کیرش چیزی بود که باید از اول اونجا میبود با تمام وجود حسش میکردم 

ادامه دارد…

From:
Date: سپتامبر 6, 2019
Actors: Celine Noiret

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *