دانلود فیلم

جیگر ممه گنده دوتا کیرو با هم هندل میکنه

0 views
0%

اینا خانوادگی حشرین

داستان من از اونجا شروع میشه که شام رفته بودم بیرون که یک زن و شوهر هم میز کنار من نشسته بودن. بعد چندد قیقه بحث شون شد که من و گارسون رفتیم سر میزشان که مثلا دلداریشون بدیم و از هم جداشون کنیم که مرده گفت شماهم بشین سر میز ما وشروع کرد به درددل کردن که زنم بداخلاق وعصبیه که زنش جواب داد عصبی ۷جد و آبادته که فهمیدم طرف ازاون بلبل زبونهاست. بعد شام با شوهرش اومدم بیرون که سیگار بکشیم. بعدش خانمش اومد گفت بیا بریم خیرسرت حساب کردم گمشو بریم خانه که مرده گفت تو برو من با تاکسی میام و خانمش رفت.من با موتور بودم گفتم برسانمت و از خداخواسته قبول کرد. رسیدیم درخانه خیلی اصرار کرد حالا بریم داخل چند دقیقه بشین بعد برو که دعوامون بیشتر نشه به احترام مهمان. وارد خانه شدیم زنش لباس خانه پوشیده بود خیلی ناز و سکسی شده بود.آقا سعید هم واردشد یکی زد درکونش گفت حیف تو به این خوشکلی بداخلاقی که خانمش گفت بازشروع نکن؟من سرم پاین رو مبل نشستم که سعید رفت لباس در اورد و باشلوارک اومد کنارم و گفت اقاسالار اهل کجایی کارت چیه وازاین حرفها.خانمش چای اورد ونشست پیش ما.سینه هاش بزرگ ونصف زیادش دیده میشد کون برجسته ش بدجور جلب توجه میکرد.اومد بالا سرسعید یک بوس کردش که مثلا ازدلش دربیاد.وقتی خم شد سینه هاش کامل دیده میشد بدجور شق کردم.زنش پرسید متاهلی گفتم نه سعیدم. فوری به شوخی گفت بیاخواهر اینو برات بگیریم. اونم گفت منو بدبخت کردی بسه خواهرم شوهر نمیخاد. که سعید گفت عجب چیزیه اگه بگیری سالار هر شب باید سکس کنی اینا خانوادگی حشرین. من خشکم زد و زنشم میخندید.زد رو رانم وگفت باجناقم میشی منم قرمزشده بودم. شروع کردن به گفتن جک های سکسی

مه مون لخت بشیم

و شق درد شدم.سعید یکی دوبار اشاره کرد به کیرم گفت پسرت بیدارشده.گفتم من دیگه میرم که گفت بشین هنوز باید میوه بیاره.خانمش رفت سعید دستش رو گذاشت رو کیرم گفت جوون عجب بزرگه حال میده بخوریش.من شوکه شده بودم‌.زنش اومد با میوه که سعید اشاره کرد بره .بعدش پیله کرد به من که توروخدا بزار یک کم باهاش وربرم. و زیپم رو داد پایین منم بدم نمیومد. دراورد و شروع کرد باهاش برام جق زدن.که گفت پاشوبریم روتخت.گفتم زنت خونه ست زشته. گفت اون نمیاد اتاق خواب. بلندم کرد رفتیم رو تختشون. شروع کرد به ساک زدن چنان حرفه ای ساک میزد که انگار کارش همینه. بعد ۵ دقیقه خانمش یه دفعه ای اومد داخل.گفت به به آقاسعید داری چکار میکنی.مشخص بود خبرداشت و هماهنگ کرده بودن باهم. سعیدهم انگارنه انگار فقط داشت میخورد.زنش چندقیقه سرپابود بعدش نشست روتخت که سعید گفت حسودیت میشه توهم بیا.خانمش اومد کیر سعیدکرد دهنش براش ساک میزد. گفتم بزار پس همه مون لخت بشیم. دراتاق روبست و لخت شدیم زنش کیرم رو کرد دهنش ومیگفت این کیره نه ماله تو مثل دودول میمونه.سعیدهم کوس سفید زنش رو لیس میزد.بعدش بلندشد گفت سالار اول یک دست منو مرتب میکنی بعدش زنم.اصلا حس کردنش رونداشتم وقتی یک خانم زیباکنارت

زنش شروع کرد به خوردن کیروخایه م

لخت باشه کون مرد اصلا خوش نمیاد.خلاصه مجبوربودم وحالت داگی کردمش وشروع کردم.بادستم کوس وکون زنش رو انگشت میکردم.چنددقیقه گذشت زنش گفت حالا من.پاهاشودادم بالا وگذاشت کوس تنگ وسفیدش چنان تلنبه میزدم انگار دفعه اول که کوس دیدم همش میگفت بکن تاته بکن تاته بکن توش.برگرداندمش داگی ازعق گذاشتم رو سوراخ کونش یککم توف زدم یواش یواش گذاشتم که میگفت یواش کلاهکش بزرگه .سرکیرم که رفت داخل گفت تکان ندی خودش اروم عقب جلو کرد تا جابازکرد سعید هم گذاشته بود دهنش وبراش ساک میزد سرعت تلنبه زدن روزیادکردم که به اصرار خانمش گفت بزارتوکوسم خواهش میکنم کوسم روجربده .همش التماس میکرد.خودش کیرم رودرآوردورو کوسش تنظیم کرد وگفت حالا تندتند ضربه بزن لطفآ سرعت تلنبه زدن توزیاد کن فهمیدم میخاد ارضا بشه که باصدای بلند ارضاشد منم ۷هشت دقیقه ای کردم وآب م رو ریختم رو کمرش که سعیداومد لیس زد وبانگشتش میزاشت دهن زنش.سعیدرفت ۳تا رانی آورد گفت بخور که حالا بایدمنم ارضابشم نوبت منه.نیم ساعت گذشت که زنش شروع کرد به خوردن کیروخایه م ومیگفت حالا نوبت سعیدم ه که آبش رو بیاره‌.زیر کیرم رولیس میزدتازیرخایه هام شق شق که شد سعید امدروکیرم نشت خانمش هم پشت سعیدرونوازش میکردوحرفهای سکسی میزد.بعد چنددقیقه ارضاشدوافتاد کنارم دراز کشید که من اشاره کردم به خانمش که سرپایی دوست دارم کنارتخت ایستاده کردمش وتمام آب م رو ریختم توکون تنگش.از داغی آب کمرم لذت میبرد وتشکرمیکرد .بعدش لباسهامون پوشیدیم اومدیم توحال سعیدم خوابش برد.زنش میگفت دعوای داخل رستوران ساختگی بود .اون شب گذشت بعد چندروز یکباردیگه هم رفتم و کردمشون دیگه هم نرفتم بخاطر عذاب وجدان زن شوهردار

داداش حشری, کیر,داداشی
کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر

کوس بدم ,آب کیر
برده جنسی ,آنال

تینیجر ,سکس خانوادگی
سکس خشن ,برده جنسی

سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر
کوس آب کیری

کیر بخور ,کلفت
کوس کره ای ,تست

دو کیر ,سوراخ گشاد
کیر سیاه ,کوس پاره

زن جنده ,کوس پولی
کوس نمای نزدیک

تخم بخور ,آنال
جنده شهوتی ,حشر بالا

کیر خور ,سوراخ کون

From:
Date: ژانویه 4, 2020

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *