دانلود فیلم

آب کسم شره کرد

0 views
0%

یه شاه کس امد سبزه

یه شاه کس امد سبزه که سینه هاش از مانتو زده بود بیرون و چاک کسش معلوم بود پیشم نشست منم فکر نمی کردم که پا بده زیاد پی گیر نبودم یه نیم ساعتی گذشت که فهمیدم طرف کونش میخواره و بد جوری پا میده چون با مادرش امده بود نمیشد بهش شماره بدم از جام بلند شدم برم تو حیاط کلینیک که شاید بیاد بیرون کار و یه سره کنیم یه چند لحظه منظر موندم که سر و کله خانم پدا شد منم بی معطلی گفتم خانم اگه ممکن با این شماره تماس بگیرید یه ذره سکوت کرد و گفت باشه اگه تونستم تماس میگیرم. منم دیگه تو کونم عروسی بود که یه کس جور شده از کیر درد میایم بیرون

یه کس جور شده

اولین قرار واسه فردا گذاشتیم که با هم بریم بیرون منم خوشتیپ رفتیم سر قرار از دور دیدمش یه ارایش خیلی تندی کرده بود یه مانتوخیلی کوتاه پوشیده بود بود که تمام بدنش معلوم بود سینه هاش خیلی بزرگ بود تو ا مانتو حا نمیشدکیرم سیخ شده بود نمی دونستم چه کار کنم خیلی ضایع بود با مکافات خوابوندمش  نشستیم جلو ماشین دستم به سینه هاش میخورد داشت کیرم منفجر میشد تو ماشین ابم امد که خدا رو شکر چون شلوار جین پوشیده بودم زیاد معلوم نبود  چند روز با اس دادن گذشت مادر بزرگم تها زندگی میکرد رفته بود خونه داییم کلید خونه دادن دست من که چون تابستون بود و هوا گرم باید تا امدن مادر بزرگ کولر راه بندازم کیرم وسوسه شد و بون هیچ پیش زمینه ای به سارا خبر دادم که بریم بیرون اونم بدون معطلی قبول کرد قرار شد که ساعت 3 بیاد منم یه دوش حسابی گرفتم و هر چی مو بو از ته زدیم صاف و صوف رفتیم سر قراررفتیم تو یه پارک یه نیم ساعت نشستیم که یهو از دهنش در رفت گفت کاشکی بریم یه جایی که کسی مارو نبینه

باز کیر لامذهب بلند شد

رفتیم خونه مادر بزرگ  نشستیم پیش هم و یه نیم ساعت در مورد عشق و عروسی با هم حرف زدیم بعدبغل هم خوابیدیم و دستم و گذاشتم زیر سرش داشتیم با هم حرف می زدیم دستم بردم طرف سینش که ناراحت شد میخواست گریه کنه گفتم بیچاره مگه نمیخوای زنم بشی  اعتمادش جلب شد و گفت به شرطی که باهام کاری نداشته باشی منم قبول کردم و پیشم نشست  مو هاش خیلی بلند بودباز کیر لامذهب بلند شده بود ول کن نبود منم داشتم دستم و تو مو هاش چنگ میزدم  یه تاپ ابی که سینه هاش همه معلوم بود تنش بود منم دیگه از مغزم دستو نمگرفتم کیرم همه کاره شده بوددستم و برم سینه هاشو گرفتم فشار دادم و گفتم میخوام سینه هاتو ببینم تاپشو دراوردم

From:
Date: سپتامبر 6, 2019
Actors: Lauren Phillips

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *